Be happy,дитячий клуб дошкільного розвитку

Телефон
Будь ласка, скажіть, що дізналися номер на сайті 048.ua
09:00 - 19:00
Зараз відкрито
12 дуже добре
(68 оцінок)
Високі оцінки користувачів за Відповідність товару/послуги опису
71 перегляд у липні
12 людей рекомендують
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Фотоальбоми (1)

Про нас
Програма розвитку і навчання дітей 4-5 років (2 роки до школи), 5-6 років (1 рік до школи) Програма побудована на принципах комплектності та взаємодоповнюваності занять. У програмі використовуються елементи популярних сучасних методик: Монтессорі, Домана, Дьєнеша. Мета програми - розвиток пізнавальних функцій пам'яті, логіки, мислення та мовлення. Заняття проходять в ігровій формі з використанням словесних, наочних, практичних методів. Робити заняття захопливими допомагає наявність спеціально підібраного демонстраційного та роздаткового матеріалу, технічних засобів навчання. Заняття вибудовуються в єдиній сюжетній лінії, і протягом 1 години перед дітьми розгортається сюжет ціка...

Програма розвитку і навчання дітей 4-5 років (2 роки до школи), 5-6 років (1 рік до школи)

Програма побудована на принципах комплектності та взаємодоповнюваності занять.

У програмі використовуються елементи популярних сучасних методик: Монтессорі, Домана, Дьєнеша. Мета програми - розвиток пізнавальних функцій пам'яті, логіки, мислення та мовлення.

Заняття проходять в ігровій формі з використанням словесних, наочних, практичних методів. Робити заняття захопливими допомагає наявність спеціально підібраного демонстраційного та роздаткового матеріалу, технічних засобів навчання.

Заняття вибудовуються в єдиній сюжетній лінії, і протягом 1 години перед дітьми розгортається сюжет цікавої казки або історії, в якій діти беруть активну участь. У такій невимушеній захопливій атмосфері дітлахи отримують знання та навички у формуванні елементарних, математичних здібностей (рахунок, кількість, величина, форма, геометричні фігури тощо), у розвитку мовлення (підготовка до грамоти - звуки, літери, склади, слова тощо), читання, у підготуванні руки до письма, у пізнанні навколишнього світу.

На заняттях використовуються: пальчикова, артикуляційна та дихальна гімнастики.

Полуденка:

Програма включає в себе:

- фізичний розвиток;

- творчу діяльність;

- театральну діяльність;

- знайомство з художньою літературою та мистецтвом;

- проведення ранків;

- заняття з казкотерапії, що мають на меті відносно м'яке викорінення страхів, корекцію характеру, поведінки та внутрішнього стану дитини;

- прищеплення культурно-гігієнічних навичок, моральне та трудове виховання.

Групи малокомплектні 10-12 осіб.

Гра Го

1. грі Го понад 5000 тисяч років. Найдавніша гра.

2. "Го - це найінтелектуальніша гра з усіх найінтелектуальніших ігор". Цитата гросмейстера з шахів Рустама Сахабутдінова.

3. Го - гра для бізнесменів, політиків, полководців.

4. Розвиває рівномірно обидві півкулі мозку 50/50.

5. Розвиває стратегічне, логічне та образне мислення.

6. Правила Го прості, але варіативність ходів безмежна.

7. Го не тільки прискорює ранній розвиток інтелекту дитини, але також покращує соціальний розвиток і робить внесок у загальне становище дитини серед однолітків.

8. низка японських психологів проводила широкі дослідження дітей. І вроджені здібності краще розвиваються у тих, хто грає в Го.

Стратегія го має глобальне охоплення, тобто дії в одній частині дошки впливають на всю дошку. На противагу цьому образ думки дитини вузький. Але коли дитину вчать грати в Го, вона швидко розвиває бачення всієї дошки в цілому і переносить це вміння на повсякденне життя. Дослідники також вказують, що чим раніше почати вчити дитину, тим кращого результату можна досягти. Найкраще починати вивчення гри з віку 4-5 років. У цьому віці мозок розвинений тільки на 65%, і вплив на процеси мислення оптимальний. І, звісно ж, дітям подобається грати в Го, як і в інші ігри.

Однією з позитивних сторін Го для розвитку дитини є можливість концентрації уваги.

Граючи в Го, вона повністю використовує можливості свого мозку. Граючи, дитина повинна напружувати свої розумові здібності та здійснювати гігантські інтелектуальні подвиги, щоб відстежити безліч варіантів під час аналізу, уявляти у своїй уяві гіпотетичну ситуацію на дошці та зрештою дійти висновку, що цей хід буде найкращим. Зауважимо, що дітям подобається здійснювати подвиги, і гра дає їм таку можливість. Важко знайти інші царини, у яких діти використовують свій розум із такою інтенсивністю, одночасно отримуючи від цього задоволення. Зрештою, ця здатність до концентрації, вихована грою в Го, буде використана людиною в інших сферах діяльності.

Граючи в Го потрібно використовувати як інтуїцію, так і аналітичні здібності. У початковій стадії гри існує настільки багато варіантів ходів, що ніхто не може взяти на себе сміливість і сказати, що один хід кращий за інший. При виборі ходу на цій стадії нам допомагають стратегічні поняття, але тільки найсильніші гравці можуть цілком покладатися на свою інтуїцію. Але партія триває, і аналітичні здібності набувають дедалі більшого значення.

У заключній стадії здатність до розрахунку варіантів стає основним фактором.

З проведених досліджень випливає висновок, що діти, які вивчають гру Го, тренують обидві півкулі свого мозку, що веде до розвитку як творчих, так і логічних здібностей.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Программа развития и обучения детей 4-5 лет(2 года до школы), 5-6 лет (1 год до школы)

Программа построена на принципах комплектности и взаимодополняемости занятий.

В программе используются элементы популярных современных методик: Монтессори, Домана, Дьенеша. Цель программы - развитие познавательных функций памяти, логики, мышления и речи.

Занятия проходят в игровой форме с использованием словесных, наглядных, практических методов. Делать занятия захватывающими помогает наличие специально подобранного демонстрационного и раздаточного материала, технических средств обучения.

Занятия выстраиваются в единой сюжетной линии, и в течении 1 часа перед детьми разворачивается сюжет интересной сказки либо истории, в которой дети принимают активное участие. В такой непринужденной захватывающей атмосфере ребята получают знания и навыки в формировании элементарных, математических способностей (счет, количество, величина, форма, геометрические фигуры и т.д.) в развитии речи ( в подготовке к грамоте -звуки, буквы, слоги, слова и т.д.), чтении, в подотовке руки к письму, в познании окружающего мира.

На занятиях используются: пальчиковая, артикуляционная и дыхательная гимнастики.

Полудневка:

Программа включает в себя:

- физическое развитие;

- творческую деятельность;

- театральную деятельность;

- знакомство с художественной литературой и искусством;

- проведение утренников;

- занятия по сказкотерапии, цель которых относительно мягкое искоренение страхов, коррекции характера, поведения и внутреннего состояния ребенка;

- прививание культурно-гигиенических навыков, нравственное и трудовое воспитание.

Группы малокомплектные 10-12 человек.

Игра Го

1. Игре Го более 5000 тысяч лет. Самая древняя игра.

2. "Го - это самая интеллектуальная игра из всех самых интеллектуальных игр". Цитата гроссмейстера по шахматам Рустама Сахабутдинова.

3. Го - игра для бизнесменов, политиков, полководцев.

4. Развивает равномерно оба полушария мозга 50/50.

5. Развивает стратегическое, логическое и образное мышление.

6. Правила Го просты, но вариативность ходов безгранична.

7. Го не только ускоряет раннее развитие интеллекта ребенка, но также улучшает социальное развитие и вносит вклад в общее положение ребенка среди сверстников.

8.Ряд японских психологов проводил широкие исследования детей. И врожденные способности лучше развиваются у тех, кто играет в Го.

Стратегия го имеет глобальный охват, т.е. действия в одной части доски влияют на всю доску. В противоположность этому образ мысли ребенка узок. Но когда ребенка учат играть в Го, он быстро развивает видение всей доски в целом и переносит это умение на повседневную жизнь. Исследователи также указывают, что чем раньше начать учить ребенка, тем лучшего результата можно достичь.

Лучше всего начинать изучение игры с возраста 4-5 лет. В этом возрасте мозг развит только на 65%, и влияние на процессы мышления оптимально. И, конечно же, детям нравится играть в Го, как и в другие игры.

Одной из положительных сторон Го для развития ребенка является возможность концентрации внимания.

Играя в Го, он полностью использует возможности своего мозга. Играя, ребенок должен напрягать свои умственные способности и совершать гигантские интеллектуальные подвиги, чтобы отследить множество вариантов при анализе, представлять в своем воображении гипотетическую ситуацию на доске, и в конечном итоге прийти к выводу, что данный ход будет лучшим. Заметим, что детям нравится совершать подвиги, и игра дает им такую возможность. Трудно найти другие области, в которых дети используют свой ум с такой интенсивностью, одновременно получая от этого удовольствие. В конце концов, эта способность к концентрации, воспитанная игрой в Го, будет использована человеком в других областях деятельности.

Играя в Го нужно использовать как интуицию, так и аналитические способности. В начальной стадии игры существует столь много вариантов ходов, что никто не может взять на себя смелость и сказать, что один ход лучше другого. При выборе хода на этой стадии нам помогают стратегические понятия, но только сильнейшие игроки могут целиком полагаться на свою интуицию. Но партия продолжается, и аналитические способности приобретают все большее значение. В заключительной стадии способность к расчету вариантов становится основным фактором.

Из проведенных исследований следует вывод, что дети, которые изучают игру Го, тренируют оба полушария своего мозга, что ведет к развитию как творческих, так и логических способностей.

Ми в мережі

Відгуки

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Це допоможе багатьом прийняти правильне рішення. Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять.

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або для написання відгуку
Обслуговування
0/12
Якість послуг
0/12
Ціна
0/12
Відповідність товару/послуги опису
0/12
Відгук:

Завантажити фото: